Information

Please contact us for detailed information about ConvoPLUS. We will be happy, answering your questions.

Contact Info
İstanbul +(90)212 268 18 18 info@convoplus.com Yıldız Technical University TechnoPark - Ikitelli
Folow us

GENEL KURUL – Bilgilendirme

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 272112-5

 Ticaret Unvanı

CONVO TEKNOLOJİ Anonim Şirketi

Ticari Adresi: İOSB MH.YTÜ İKİTELLİ TEKNOPARK SK.YTÜ TEKNOPARK APT.N.1/201 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01/04/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 19/04/2023 tarihinde, saat: 13:00’da, İOSB MH.YTÜ İKİTELLİ TEKNOPARK SK.YTÜ TEKNOPARK APT.N.1/201 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması
  2. Yıllık Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresi
  3. Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okunması ve müzakeresi
  4. Yönetim kurulu İbra oylaması
  5. Dilek ve Temenniler

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza


19/04/2023 tarihinde, saat: 13:00’da, İOSB MH.YTÜ İKİTELLİ TEKNOPARK SK.YTÜ TEKNOPARK APT.N.1/201 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki faaliyet raporu genel kurulda paylaşılmıştır.

English